Scheiden met kinderen

Ouderschapsplan

Sinds 2009 bent u als gehuwden en geregistreerd partners verplicht na het verbreken van de relatie samen afspraken te maken over de zorg van uw kinderen en deze afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan. Samen met uw partner moet u nadenken over de gevolgen van het uit elkaar gaan voor uw kinderen. Hoe gaat u het ouderschap na de scheiding invullen? Bij wie gaan de kinderen wonen? Hoe vaak ziet u de kinderen? Is co-ouderschap voor u wellicht een optie? Op welke manier houdt u elkaar op de hoogte over belangrijke zaken als het gaat om de kinderen? Hoe hoog is de kinderalimentatie die moet worden betaald?

De praktijk leert dat het belangrijk is om zo snel mogelijk na het uit elkaar gaan duidelijke afspraken te maken over de kinderen. U kunt natuurlijk samen afspraken maken en deze vastleggen in het ouderschapsplan, maar als dat niet lukt kunt u met onze hulp tot afspraken komen.

Uw kinderen moeten op een passende en goede manier bij de afspraken worden betrokken. Als uw kinderen ouder zijn dan 12 jaar, dan zal de rechter uw kinderen vragen naar hun mening over de afspraken. Uw kinderen zijn niet verplicht om dit in een gesprek aan de rechter te vertellen. Het is ook mogelijk dat uw kinderen een brief schrijven aan de rechter.

Kinderalimentatie

Als ouders heeft u de verplichting om uw kinderen financieel te verzorgen, totdat zij 21 jaar zijn. Totdat de kinderen 18 jaar zijn, moet de kinderalimentatie worden betaald aan de ouder die daar recht op heeft (bij wie de kinderen wonen). Daarna mag het kind ervoor kiezen de bijdrage zelf te willen ontvangen.

Hoeveel kinderalimentatie moet u dan betalen? De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van de “behoefte” van uw kinderen en de “draagkracht” van u en uw ex-partner. De behoefte aan kinderalimentatie wordt afgeleid van het gezinsinkomen, dat u en uw ex-partner samen hadden voor de scheiding. Er is dus een verschil tussen de behoefte van een kind van ouders met een hoger inkomen dan gemiddeld en een kind van ouders met een lager inkomen. Vervolgens wordt de draagkracht van u als ouders berekend. Voor zover het inkomen van u of uw ex-partner (op dit moment, dus niet in het verleden) lager is dan € 1.250, wordt uitgegaan van een minimumdraagkracht van € 25 per kind per maand. Als u beiden een inkomen hebt dat hoger is dan de bijstandsnorm voor een alleenstaande, is de vraag wie welk deel van de behoefte van uw kinderen moet dragen. Hiervoor wordt een draagkrachtvergelijking opgesteld. Dat is niet nodig als uw gezamenlijke draagkracht lager is dan de behoefte van uw kinderen. Dan wordt ieders bijdrage beperkt tot de draagkracht.

Kinderalimentatie heeft voorrang boven partneralimentatie. Dit houdt in dat bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie eerst wordt berekend welke kinderalimentatie moet worden betaald. Daarna wordt berekend of naast de kinderalimentatie nog voldoende draagkracht over is om partneralimentatie te betalen. Bij berekening van de kinderalimentatie wordt ook rekening gehouden met de zorgverdeling tussen de ouders. Dat wil zeggen: hoeveel dagen per week zijn uw kinderen bij u en hoeveel bij uw ex-partner? Bij de berekening van de hoogte van de kinderalimentatie wordt voor de alimentatieplichtige ouder rekening gehouden met een zogenaamde zorgkorting. Zorgkorting wordt berekend aan de hand van het aantal dagen dat de kinderen bij de alimentatieplichtige ouder verblijven. Zijn de kinderen vaak bij de alimentatieplichtige ouder, dan is de zorgkorting hoger. Het bedrag aan zorgkorting komt dan in mindering op het bedrag dat de alimentatieplichtige ouder moet betalen aan kinderalimentatie, aangezien die ouder de kosten van verblijf van de kinderen ook al betaalt. Bij de berekening van de draagkracht wordt in principe geen rekening wordt gehouden met uw eventuele nieuwe partner. Uw nieuwe partner wordt in staat geacht voor zichzelf te kunnen zorgen.

(Internationale) verhuizing met kinderen

Een verhuizing, samen met uw kinderen, zonder toestemming van uw ex-partner kan u duur komen te staan. Als u dan met uw kinderen naar het buitenland vertrekt, is er sprake van 'kinderontvoering'. Dat klinkt naar, want bij ontvoering denkt men aan criminelen, niet aan ouders die van hun kinderen houden.

Er is sprake van internationale kinderontvoering wanneer kinderen in strijd met het gezagsrecht (dat ouders over hun kinderen hebben, samen of één van de ouders) over een internationale grens worden gebracht, of wanneer kinderen niet worden teruggebracht na een verblijf in het buitenland (bijvoorbeeld voor vakantie).

Wat te doen als de in Nederland achterblijvende ouder pertinent weigert toestemming te geven om met de kinderen naar het buitenland te gaan? Dan is het niet toegestaan om met het kind te verhuizen. In de wet is bepaald dat ouders met gezamenlijk gezag samen over hun kind mogen bepalen wat het hoofdverblijf is van hun kinderen. Het is een gezamenlijke beslissing van de ouders en als die er niet uit komen, dan neemt de rechter de beslissing.

Ook als u gezamenlijk het gezag uitoefent en u binnen Nederland verhuist zonder toestemming van de andere ouder, heeft u in strijd met het gezag gehandeld en dat kan grote consequenties hebben. In het meest vergaande geval moet u terugverhuizen, of uw kind krijgt voortaan het hoofdverblijf bij de andere ouder.

Wij staan vaak ouders bij die te maken hebben met een verhuiswens, zowel nationaal als internationaal. De ideale situatie is natuurlijk dat de ouders samen om de tafel gaan zitten en er samen uit willen komen. Dat lukt helaas niet altijd. In dat geval zal de zaak aan de rechter moeten worden voorgelegd (en wordt er dus geprocedeerd). De zaak kan worden voorgelegd aan de rechter door de ouder die wil verhuizen (de verzoekende partij), maar ook namens de ouder die niet wenst dat de andere ouder verhuist (de verwerende partij). De rechter beslist dan of de ouder met de kinderen mag verhuizen. Het is dan zaak om de rechter te voorzien van zoveel mogelijk relevante informatie. Ook de houding van de betreffende ouder, zowel in als buiten de rechtbank, is belangrijk. Wij kunnen u daarin coachen.

Het behandelen van dit soort zaken vraagt om inzicht in de vaak complexe problematiek. Begeleiding van een professional in deze zaken is vaak cruciaal.

Overige onderwerpen bij scheiden met kinderen

Daarnaast kunnen wij u onder meer adviseren over:

  • Het gezag over de kinderen (gezamenlijk of eenhoofdig);
  • Een duo-moederschap (rechten van de partner van de biologische moeder);
  • De erkenning van uw kinderen of vernietiging van de erkenning;
  • Het vaststellen van het vaderschap.